Friday, June 15, 2012

New Letter Notice ~ Something Special When My Youtube Hits With 100 Subscribers!!!

Hello Everyone! Nyob Zoo Txhua Tus! ~

Lus Askiv / In English

Okay, so I have a little surprise for everyone if I get up to at lease 100 youtube subscribers. This surprise can be kinda big or small to people if people really want it. I guaranteed that most of the people will like this surprise. By the way, if I show this surprise to my fellow youtube subscribers or whoever comes into my blog, please DO NOT redistribute it at all. I am a smart guy and I can find out if my surprise gets redistribute. When it does, I will stop showing my surprise once and for all.

Lus Hmoob / In Hmong

Aws kuv muaj ib qho kev zais rau txhua tus yog kuv tau kom mus txog 100 youtube subscribers nyob hauv kuv lub youtube. Qho kev zais no yuav loj los me rau tig neeg, yog lawv xav yuav tiag tiag. Kuv cog lus rau feeb ntau neeg yuav nyiam kuv txoj kev zais no. Yog kuv muab qheb thaum rau kuv cov youtube subscribers los leej twg ua los kuv qhov blog no, thov TXHOB tso rau lwm yam chaw txawv li. Kuv yog ib tug txiv neej ntes thiab kuv yeej nrhiav tau kuv txoj kev zais no yog nws yuav mag tso rau lwm yam chaw txawv. Thaum kuv qho kev zais no mag tso rau lwm yam chaw txawv, kuv yuav tsis qheb kuv txoj kev zais rau leej twg saib li tag nrho ua ke kiag.

Thank you!
Ua Tsaug!

- Mike
HlubHmoobSubs

No comments:

Post a Comment