Monday, June 11, 2012

KnomJean - Don't Tell Her That We've Ever Dated (Hidden) [Txhob qhia nws tias wb tau sib tham lawv (Kev Zais)] MV

KnomJean - Don't Tell Her That We've Ever Dated (Hidden) 
 [Txhob qhia nws tias wb tau sib tham lawv (Kev Zais)]


Download Link: http://adf.ly/9eWUv

For the Link(s), just wait 5 seconds and then click "Skip Ad".   

HlubHmoobSubs PRESENTS:

KnomJean (KanomJean) - อย่าบอกเขาว่าเราเคยคบกัน (Hidden) 
                                           (Don't Tell Her That We've Ever Dated) (Hidden)
KnomJean (KanomJean) - Txhob Qhia Rau Nws Tias Wb Tau Sib Tham Lawv (Kev Zais)

I'm sorry if I made some mistake(s) on the Hmong lyrics. There are some word(s) which can't be translate into Hmong or words that are not necessary need to be translate is for why I left some words like that. Other than that, ENJOY!

If you use my Hmong translation on anywhere else, please credit back to "HlubHmoobSubs". Thank you!

Hmong Lyrics

Qe kuv lub qhov muag thiab koj lub ntsej muag tshwm sim
Tabsi nyob hauv kuv lub siab kuv paub tsis muaj dabtsi ua yuav los rov qab
Koj thiab kuv kho siab thiabtsis muaj zog
Wb los sib tham kom dhau qho sijhawm, qho ntawd tsis yog tiag
Li ntawd vim li cas kuv tsis nco qab koj?

Kuv nco koj ntau heev ua los zais kuv txoj kev xav
Kuv yuav tsum tau pom koj dua, paub tseeb tias kuv yuav pom koj nrog nws
Yog nws pib xav los paub thiab tau ib qho kev xav rau wb,
Thiab yog koj yuav hais rau nws dabtsi, ces kuv muab ib qho kev thov

Txhob hais rau nws tias wb sib tham lawv
Kuv tsuas yog ib tug phoojywg ua tsis yog dabtsi li
Thiab kuv tsuas muaj xwm los dhau ze los xwb
Cov neeg ua tsis tau sib hlub li yuav xav tias qhov no tsis muaj nqe
Sai sai, nws yuav pom kuv mob nrog kua muag
Txhob ua kuv xav swb tshaj li no

Kuv tsuas yog ib tug neeg ua koj tso thiab dhau mus
Qho ntawd yog kuv txoj kev txhaum
Nws yog qhov txaj muag tshaj rau leej twg ua hnov
Tshaj tej ntawm, lawv yuav xav kuv yuav kho kom haum nrog koj tam si no
Thiab qho ntawd kuv mam tos thiab tos rau koj
Qhov no txaj muag ntau heev

Kuv nco koj ntau heev ua los zais kuv txoj kev xav
Kuv yuav tsum tau pom koj dua, paub tseeb tias kuv yuav pom koj nrog nws
Yog nws pib xav los paub thiab tau ib qho kev xav rau wb,
Thiab yog koj yuav hais rau nws dabtsi, ces kuv muab ib qho kev thov

Txhob hais rau nws tias wb sib tham lawv
Kuv tsuas yog ib tug phoojywg ua tsis yog dabtsi li
Thiab kuv tsuas muaj xwm los dhau ze los xwb
Cov neeg ua tsis tau sib hlub li yuav xav tias qhov no tsis muaj nqe
Sai sai, nws yuav pom kuv mob nrog kua muag
Txhob ua kuv xav swb tshaj li no

Txhob hais rau nws tias wb sib tham lawv
Kuv tsuas yog ib tug phoojywg ua tsis yog dabtsi li
Thiab kuv tsuas muaj xwm los dhau ze los xwb
Cov neeg ua tsis tau sib hlub li yuav xav tias qhov no tsis muaj nqe
Sai sai, nws yuav pom kuv mob nrog kua muag
Txhob ua kuv xav swb tshaj li no

No comments:

Post a Comment