Saturday, June 2, 2012

Baek Ji Young - Good Boy (Me Tub Zoo) MV (Ft. Yong Jun Hyung)

Baek Ji Young - Good Boy (Me Tub Zoo)


Download Link: (PART 1) http://adf.ly/9eXqA

MAKE SURE TO USE HJSPLIT OR FFSJ!!!
 For the Link(s), just wait 5 seconds and then click "Skip Ad".   

HlubHmoobSubs PRESENTS:

Baek Ji Young - Good Boy (ft. Yong Jun Hyung)
Baek Ji Young - Me Tub Zoo (ft. Yong Jun Hyung)

Note/Ntawv:
Zaj nkauj no hais txog ib tug txiv neej tseem ua ib tug menyuam yaus thiab tus poj niam ntawv tiaj tsis nyiam nws, vim li ntawd, kuv tiaj muaj lub npe "Me Tub Zoo". Lub npe "Txiv Neej Phem" tsis tsuas yog ib lub npe zoo heev.

"Mama Boy" txhais tias ib tug txiv neej ua tseem nyob nrog nws niam thiab tseem cia siab rau nws niam los pab nws cov khoom, teem meem, thiab txhua lwm yam.

I'm sorry if I made some mistake(s) on the Hmong lyrics. There are some word(s) which can't be translate into Hmong or words that are not necessary need to be translate is for why I left some words like that. Other than that, ENJOY!

If you use my Hmong translation on anywhere else, please credit back to "HlubHmoobSubs". Thank you!

Hmong Lyrics:


Tus ntawd yog ib tug me tub zoo
Oh oH oh
Cia cov aub tawm

Koj yog ib tug mes tub zoo ua mloog kuv zoo
Koj ua txhua yam kuv hais koj ua
Tabsi thaum koj ua teeb meem, koj yog ib tug mes tub phem
Thaum kuv hais lus zoo rau koj, kuv pib khav zog lawm

Thaum kuv twb pib ua zoo rau koj
Koj yog leej twg ua yuav ua si nrog kuv?
Oh oh oh oh oh~ Oh Mama mama boy
Yog koj xav sim koj qho tswvyim, qhov no yuav tag rau koj

Kev hlub cas yuav phem, Kuv yeej ib txwm siab phem
Yog koj xav tias poj niam yoojyim, koj yuav raug mob
Kuv yeej ib txwm hais yog rau koj
Kuv ib txwm hais lus zoo rau koj
Thiab koj xav qhov no yog tseeb tiag los?

Vwm rau kev hlub, mob ntawd koj
Ib qho kev pob tseeb tag rau kev hlub
Koj cov lus tau ntxhib ntxiv (Koj yog dabtsi? Ib tug neeg tawv?)
Txhua yam koj hais tsuas yog dag xwb (Koj lub ntsej muag tsis pauv li)
Tabsi koj ua si nrog kuv li xib teg
Koj yog leej twg ua yuav ntxias tau? (Txhob ua li menyuam yaus)

Thaum kuv twb pib ua zoo rau koj
Koj yog leej twg ua yuav ua si nrog kuv?
Oh oh oh oh oh~ Oh Mama mama boy
Yog koj xav sim koj qho tswvyim, qhov no yuav tag rau koj

Kev hlub cas yuav phem, Kuv yeej ib txwm siab phem
Yog koj xav tias poj niam yoojyim, koj yuav raug mob
Kuv yeej ib txwm hais yog rau koj
Kuv ib txwm hais lus zoo rau koj
Thiab koj xav qhov no yog tseeb tiag los?

Koj tuav kuv thiab tso kuv mus li cas koj lub siab nyiam
Kuv tsis yog koj tus niam, qho teeb meem phem no
Koj tuav kuv thiab tso kuv mus li cas koj lub siab nyiam
Kuv tsis yog koj tus niam, qho teeb meem phem no
Teeb meem (x2)

Kuv ntxub zaj kev hlub ua si
Kuv ua koj zoo li ib tug niam huabtais
Dabsi thaum twg koj hloov ua kuv tus tswv
Qhov ntawd ib txwm zoo rau koj, dabsi tsis yog rau kuv
Kuv ib txwm mag thawb thiab koj ib txwm thawb
Txhob hais tias kuv hluas

Cov khoom ua koj ua zoo li menyuam yaus
Tabtsi koj hais "blah blah blah blah~"
Oh mama oh mama boy~
Kuv tsuas yog ib thooj nyob hauv koj yam teb nyuaj zoo
Puas yog koj twb tiav nraug los?
Qhov no tsis paub qab hau. Txhob hais lus dag.

Koj zoo li ib thooj ntawd cov dej nkoog nyob hauv kuv ob ko taw
Kuv pib nkees rau qhov no tam sim no
Kuv ua zoo rau koj thiab qhov no yog koj them rov qab rau koj tus tswv los?

Kev hlub cas yuav phem, Kuv yeej ib txwm siab phem
Yog koj xav tias poj niam yoojyim, koj yuav raug mob
Kuv yeej ib txwm hais yog rau koj
Kuv ib txwm hais lus zoo rau koj
Thiab koj xav qhov no yog tseeb tiag los?

Koj zoo ib yam thiab Kuv ntxhov siab heev thiab
Kuv tu siab tshaj ua tseeb
Thiab muab kuv lub siab rau ib tug txiv neej zoo li koj
Kuv yeej ib txwm hais yog rau koj
Kuv ib txwm hais lus zoo rau koj
Thiab koj xav qhov no yog tseeb tiag los?

Koj tuav kuv thiab tso kuv mus li cas koj lub siab nyiam
Kuv tsis yog koj tus niam, qho teeb meem phem no
Koj tuav kuv thiab tso kuv mus li cas koj lub siab nyiam
Kuv tsis yog koj tus niam, qho teeb meem phem no
Teeb meem (x2)

No comments:

Post a Comment