Sunday, May 13, 2012

FAQ (Cov Lus Niaj Ib Txwm Noog)

~ In English (Lus Askiv)

* How do you download from mediafire.com?
          -  Easy. All you have to do is go to click on the green bar that says "Download". And then just save in your computer. That's it! Simple! Now some files at mediafire requires you to type in captcia (A box where you type in words to show you're a real person.).

* How do I join two or more files together?
          - Now you can use either programs. You can use the file program called "Hjsplit" or this other file program called "FFSJ: The Fastest File Splitter and Joiner". I prefer using "FFSJ" because it is a lot faster. 


             Download program for "Hjsplit": Window | Mac 
             Download program for "FFSJ": Window  | Don't know if there is one for Mac


* How do I use Hjsplit or FFSJ for joining two files or more?
          -  Easy. All you have to do is go to where it says "Join" or "Joining" in either programs. Then you select the files that has the end part with ".oo1". Just click on that one file and a new file will be created with the full video file you wanted. :D

~ Lus Hmoob (In Hmong)

* Koj yuav download tau los thawm mediafire.com li cas?
           - Yooj yim. Koj tsuas mus nces qhov bar ntsuab ua hais "Download". Thiab koj muaj khaws tseg hauv koj lub computer. Li ntawd xwb! Yooj yim! Tam si no, muaj ib cov file ua mediafire.com ua kom koj ntaus ntawv rau CAPTCHA (Ib lus thawv ua koj yuav tswv ntaus ntawv rau kom paub tias koj yog tib neeg tseem tiag.).

* Kuv yuav sib txuas li cas nrog cov files ua muaj tshaj ob los peb files ntxiv? 
          - Tam si no, koj siv tau ob qhov program. Koj siv tau qhov program hu ua "Hjsplit" los siv tau qhov program hu ua "FFSJ: The Fastest File Splitter and Joiner". Kuv xav kom siv FFSJ dua vim tias qhov program ntawd mus nrawm zog.


             Download program rau "Hjsplit": Window | Mac 
             Download program rau "FFSJ": Window  | Tsis paub hos puas muaj rau MAC


* Kuv siv tau HJSPLIT los FFSJ li cas ua yuav muab sib txuas ob los peb files ntxiv?
          -  Yooj Yim. Koj tsuas mus qhov hais tias "Join" los "Joining" nyob ntawd ob qhov programs. Ces koj mus xaiv cov files ua muaj cov npe kawg sau li ".001". Koj nces qhov file ntawd thiab ib qhov file ntsiab mam ua tawm los nrho qhov yeeb yab kias ua puv rau koj sai. :D

No comments:

Post a Comment