Sunday, May 13, 2012

Sistar - Alone (Nyob Ib Leeg) MV

Sistar - Alone (Nyob Ib Leeg)


Download link: http://adf.ly/9eZ8U

For the Link(s), just wait 5 seconds and then click "Skip Ad".   

HlubHmoobSubs PRESENTS:

Sistar - Alone
Sistar - Nyob Ib Leeg

I'm sorry if I made some mistake(s) on the Hmong lyrics. There are some word(s) which can't be translate into Hmong or words that are not necessary need to be translate is for why I left some words like that. Other than that, ENJOY!

If you use my Hmong translation on anywhere else, please credit back to "HlubHmoobSubs". Thank you!

Hmong Lyrics:

Whoo Whoo Whoo Whoo (Kuv tsis xav quaj)
Whoo Whoo Whoo Whoo (Thov qhua kuv lub kua muag)
Whoo Whoo Whoo Whoo (Kuv yuav poob)
Whoo Whoo Whoo WHoo (Tsis muaj koj, kuv yuav poob)

Muaj cimxeeb tau tau, Kuv xav yuav ua dabtsi
Kuv zoo li no, xav thias koj yuav los rov qab
Kuv yeej tsis zoo li no li
Kuv yeej tsis tau zoo li no li
Kev hlub muaj hwj chim heev, tej zaum Kuv tsis tau qaug cawv

Poob rau koj cov lus qab zib
Tam sim no nyob ib leeg, Kuv yuav poob, Kuv yuav poob
Tej zaum Kuv txhob ntsib koj li
Kuv tsis paub txhua yam yuav zoo li no
Wb puas yuav tso qhov no yooj yim li no?

Vim li cas kuv yuav noj mov ib leeg duas?
Kuv saib yeeb yam kiab ib leeg
Kuv hu nkauj ib leeg thiab Kuv quaj thiab quaj
Koj mus lawv, qhov khuv xim tsis muaj nqe
Nyob ib leeg hnub no duas

Whoo Whoo Whoo Whoo Whoo Whoo Whoo Whoo
Kuv mus ke ib leeg, Kuv saib TV ib leeg
Kuv qaug cawv ib leeg, quaj thiab quaj li no txhua hnub
Kev hlub twb zoo, nyob hauv cov kev tso ua ntxoov ntxoo
Kuv pw tsis tau hmo no duas

WHoo Whoo WHoo Whoo Whoo Whoo Whoo Whoo
Txhob hais kuv tias yuav tas
Puag kuv, koj yog leej twg ua yuav ua li no rau kuv

Oh kuv tus boy (Whoo Whoo whoo)
Kuv nyob hmo ntuj quaj duas

Poob rau koj cov lus qab zib
Tam sim no nyob ib leeg, Kuv yuav poob, Kuv yuav poob
Tej zaum Kuv txhob ntsib koj li
Kuv tsis paub txhua yam yuav zoo li no
Wb puas yuav tso qhov no yooj yim li no?

Vim li cas kuv yuav noj mov ib leeg duas?
Kuv saib yeeb yam kiab ib leeg
Kuv hu nkauj ib leeg thiab Kuv quaj thiab quaj
Koj mus lawv, qhov khuv xim tsis muaj nqe
Nyob ib leeg hnub no duas

Whoo Whoo Whoo Whoo Whoo Whoo Whoo Whoo
Kuv mus ke ib leeg, Kuv saib TV ib leeg
Kuv qaug cawv ib leeg, quaj thiab quaj li no txhua hnub
Kev hlub twb zoo, nyob hauv cov kev tso ua ntxoov ntxoo
Kuv pw tsis tau hmo no duas

Whoo Whoo Whoo Whoo Whoo Whoo Whoo Whoo
Kuv poob rau koj cov lus dag qub duas
Koj ua si nrog kuv ua tau muaj koj cov luag ntxhis pheejyig
Tam si no, Kuv yuav ua tau dabtsi? Nyob ib leeg ua siab nyiam
Kuv lub siab ua koj muaj pov tseg hnov khoob heev
Zoo li ib txoj ke tsis muaj dabtsi

Whoo Whoo Whoo Whoo (Kuv tsis xav quaj)
Whoo Whoo Whoo Whoo (Thov qhua kuv lub kua muag)
Whoo Whoo Whoo Whoo (Kuv yuav poob)
Whoo Whoo Whoo WHoo (Tsis muaj koj, kuv yuav poob)

No comments:

Post a Comment