Thursday, May 24, 2012

KnomJean - Silence (Ntsiag To)

KnomJean - Silence (Ntsiag To)

Download Link: (Part 1) http://adf.ly/9eY28

MAKE SURE TO USE HJSPLIT OR FFSJ!!!
For the Link(s), just wait 5 seconds and then click "Skip Ad".   

HlubHmoobSubs PRESENTS:

KnomJean - ความเจ็บไม่มีเสียง (Silence)
KnomJean - Ntsiag To

I prefer using the shorter title because it is much easier to do so yeah. :D And there is a continuous storyline for KnomJean;s music video. Make sure to watch it too! :D

PART 2: http://www.youtube.com/watch?v=KGPpKKCzXUE
PART 3: http://www.youtube.com/watch?v=uP3YpvUMnUs

I'm sorry if I made some mistake(s) on the Hmong lyrics. There are some word(s) which can't be translate into Hmong or words that are not necessary need to be translate is for why I left some words like that. Other than that, ENJOY!

If you use my Hmong translation on anywhere else, please credit back to "HlubHmoobSubs". Thank you!

Hmong Lyrics:

Yeah~
Oh~
Aw~

Vim Kuv tsis paub ua tsis muaj zog, Koj xav kuv tsis khe txog
Kuv tsis xav tau qho kev saib xyuas, li ntawd koj yuav mus ntawd kuv rau nws?
Los yog qho kev npog ntawv kuv txoj kev xav ua kuv kho siab?
Qhov no mob tshaj ua piav

Txawm nws kho siab los tsis yog, tag nrho nws tau ua tsuas hais nws yog xwb
Thiab nws tau tag nrho qho cov txoj cai ntawd koj
Xws li rau tibneeg li kuv, Kuv yuav tsum thev txhua zaug

Qhov kev mob no nyob ntsiag to
Li ntawd koj hnov tsis tau
Txhua yam kuv tuav hauv, txhua yam Kuv tsis pub ua li
Yuav pib to qab los

Hnub no tus neeg muaj zog yuav quaj
Kuv tsuas qeeb tshaj tus ua koj khe txog

Kuv tab tom pom tau lub zog poob mus rau lub zog tab
Tsis ua li cas, nws zoo txaus txawm tias Kuv yog tus mob
Dabsi kuv ua tsis tau, leej twg yog tus yuav muab qhov ntawv kom tag zoo li no?
Tej zaum Kuv yuav tsum tau txais qhov ntawd

Txawm nws kho siab los tsis yog, tag nrho nws tau ua tsuas hais nws yog xwb
Thiab nws tau tag nrho qho cov txoj cai ntawd koj
Xws li rau tibneeg li kuv, Kuv yuav tsum thev txhua zaug

Qhov kev mob no nyob ntsiag to
Li ntawd koj hnov tsis tau
Txhua yam kuv tuav hauv, txhua yam Kuv tsis pub ua li
Yuav pib to qab los

Hnub no tus neeg muaj zog yuav quaj
Kuv tsuas qeeb tshaj tus ua koj khe txog

(GAVIN's RAP)
Koj puas yuav hais kuv tsis yog, yog tias Kuv nyiam muab tuav hauv?
Yeeb vim Kuv tsis hais dabtsi los tsis txhais tias Kuv tsis mob
Koj tsis pom kuv qw, li ntawd koj xav kuv yooj yim los?
Ua tsaug, ua tsaug, ua tsaug rau ua xav li no xwb
Txhua yam koj tsis paub, txhua yam koj tsis pom
Txhua yam ua kuv yog, koj yeej yuav tsis totaub
Txawm kuv quaj thiab quaj, Kuv qw tshaj nyob hauv kuv lub siab
(GAVIN's RAP)

Qhov kev mob no nyob ntsiag to
Li ntawd koj hnov tsis tau
Txhua yam kuv tuav hauv, txhua yam Kuv tsis pub ua li
Yuav pib to qab los

Hnub no tus neeg muaj zog yuav quaj
Kuv tsuas qeeb tshaj tus ua koj khe txog

Qhov kev mob no nyob ntsiag to
Li ntawd koj hnov tsis tau
Txhua yam kuv tuav hauv, txhua yam Kuv tsis pub ua li
Yuav pib to qab los

Hnub no tus neeg muaj zog yuav quaj
Kuv tsuas qeeb tshaj tus ua koj khe txog

No comments:

Post a Comment