Monday, July 9, 2012

苗家情歌 画眉叫 Hmoob Tsev Neeg Nkauj Hlub "Noog Tsoob Quaj"

苗家情歌 画眉叫 
Hmoob Tsev Neeg Nkauj Hlub 
"Noog Tsoob Quaj / Nongs Jongb Ghuat"

Download Link: http://adf.ly/AWM3e

For the Link(s), just wait 5 seconds and then click "Skip Ad".
Rau qho Link(s), tos tsib seconds ces nyem "Skip Ad".

HlubHmoobSubs PRESENTS:

苗家情歌 《画眉叫》
Hmoob Tsev Neeg Nkauj Hlub "Noog Tsoob Quaj"

Note:
Original youtube video by niamtxiv: http://youtu.be/9rfDZJ2Il7U

THIS VIDEO WAS REQUESTED BY youtube user "followme2ne1". CREDITS to youtube user "niamtxiv" & "Chinesecivilization" who had the original english texts and explanation of the song. :D

Zaj nkauj no yog Hmoob Suav tseeb tiag tiag. Kuv totaub cov Hmoob nyob zaj music video no me me xwb. Kuv txhais zaj nkauj nrog kuv ib tug phooj ywg Suav kiag. Kuv tsis tsuas paub cov Hmoob Suav no hais dabtsi li, vim li ntawd kuv tiaj hais kuv tus phooj ywg Suav los pab kuv los txhais cov Suav lyrics ua ntej. Tom qab, kuv mam mloog zaj nkauj zoo zoo thiab txiav txim siab lawv dabtsi tiag tiag. Youtube user "followme2ne1" muaj qhov teeb meem ib yam thiab, vim li ntawd nws hos noog kuv kom los txhais zaj nkauj rau txhua tus ua tsis paub lus Hmoob Suav meej meej heev.

Just remember that I translate this song with the chinese lyrics first and then decide carefully on what they are saying by listening, so it is not a Hmong-to-Hmong literal translation. It is mostly a translation from the Chinese lyrics.

"Noog Tsoob Quaj / Nongs Jongb Ghuat" is what people call a "Laughingthrush". In Chinese, it would be called "HuaMei / 画眉". I honestly don't know if Hmong Laotian/Thai dialects have a word for the Laughingthrush, but in the lyrics, that is what the Hmong Chinese call them.

I'm sorry if I made some mistake(s) on the Hmong lyrics. There are some word(s) which can't be translate into Hmong or words that are not necessary need to be translate is for why I left some words like that. Other than that, ENJOY!

If you use my Hmong translation on anywhere else, please credit back to "HlubHmoobSubs". Thank you!

Hmong / Hmong Chinese / Chinese Lyrics:

-------HMOOB & SUAV LYRICS---------

画眉叫      声声婉转
Noog Tsoob Quaj  Suab suab zoo mloog
画眉叫
Noog Tsoob Quaj
孤单地飞向蓝天
Ib tug ya kho siab rau hnub ntsuab (xiav)
画眉呃   我看你
Noog Tsoob es   Kuv ntsia koj
没有家哦哟
Tsis muaj tsev oh yo
你回去对你爹妈说
Koj rov qab mus rau koj niam txiv hais yog
搭得竹竿晾得衣
Mus ua xyoob ntas los khuam khaub ncaws
你再当七年的敖苏
Koj yuav tsis sib yuav rau 7 xyoo
等着我呃
Tos ntsoov rau kuv es
我回去对我父母讲
Kuv rov qab mus rau kuv niam txiv hais yog
搭得石磴架得桥
Mus txuas pob zeb los pab ua ib tus choj
我再当七年的佬苏
Kuv yuav tsis sib yuav rau 7 xyoo
等着你来哟呃
Tos ntsoov rau koj los yo es

------HMOOB SUAV LYRICS (Western Miao)------

Note: This is the Hmong Chinese lyrics I found online and it doesn't really correspond to the short chinese lyrics, but I'll just post it here anyways.

(Title) Nongs jongb ghuat

Nongs jongb ghuat nongs jongb eb ex ed
Nongs jongb ghuat ghenl eb yangt daob ghauf ndoxn zhuab eb ex ed
Nchait god nuaf gaox dangl ex zhit muax buat eb ex ed
Gaox draod mongl eb haid gaox naf haid gaox lek zid
Dual njaot jangx reb dual njaot qaox ex
Gaox draod nyaot xangt xongt ndrous shub eb nyaob daol god gaox yad mid ncaik lil ngaox shengb eb ex ed

Nongs jongb ghuat nongs jongb eb ex ed
Nongs jongb ghuat ghenl eb yangt daob ghauf ndox nzhik eb ex ed
Nchait god nuaf gaox dangl eb zhit muax nguf eb ex ed
Gaox draod mongl eb haid gaox naf haid gaox lek zid
Dual njaot nghangx xongb eb nghangx njaod sod
God draod nyaod xangt xongt ndrous shub ex nyaob daol gaox yaod mid ncaik lil ngaox shengb eb ex ed

No comments:

Post a Comment